Zoekresultaten met: Professional Standard Spiritual Counsellors 2005.pdf

Zoek: Professional Standard Spiritual Counsellors 2005.pdf

Opnieuw zoeken?

Als u niet heeft kunnen vinden wat u zocht, probeer het dan met andere zoektermen.

passionately_curious_anne_vandenhoeck

passionately_curious_anne_vandenhoeck

4 november, 2016|

6 83 Spirituele zorg doorverpleegkundigen

12 juni, 2018|

6 67 Professionaliteit

16 april, 2018|

Richtlijn

25 oktober, 2018|

5 58 GEESTELIJK VERZORGER EN ORGAANDONATIE- THEORIE EN PRAKTIJK

16 april, 2018|

Tijd om te gaan?! Handelingswijsheid voor de professional rondom (on)gewenst levenseinde

Op zaterdag 17 november 2018 organiseren de CMF en de CVPPP (in samenwerking met de KICG) een congres met als titel ‘Tijd om te gaan?! Handelingswijsheid voor de professional rondom (on)gewenst levenseinde‘.

In een samenleving waarin autonomie en maakbaarheid centraal zijn komen te staan, ontstaat er een druk op onze visie op leven en dood. Wat is de rol van christelijke zorgprofessionals (artsen, psychologen, psychiaters, geestelijk verzorgers) bij het levenseinde? Op dit congres wordt vanuit verschillende invalshoeken gebouwd aan wijsheid voor zorgprofessionals rondom het (on)gewenst levenseinde.

In de ochtend worden er twee lezingen georganiseerd door Maarten Verkerk en Guus Timmerman, in de middag workshops van o.a. Esmé Wiegman, Kees Goedhart, Jaap Nanninga, Hanneke Schaap en Ewoud de Jong. Hierin komen thema’s aan de orde als ‘Het ‘normale’ stervensproces’, ‘Psychiatrie en euthanasie’, ‘Existentieel lijden in de GGZ’ en ‘Spirituele zorg rond het levenseinde’.

Alle informatie is te vinden op: www.tijdomtegaan.nl. De flyer kunt u hier bekijken.

9 oktober, 2018|

Interfaith Spiritual Care

 

Subttitel onderzoek
Naam onderzoeker Anke (A.I.) Liefbroer
Naam instelling Vrije Universiteit Amsterdam
Werkgever Vrije Universiteit Amsterdam
Projectpartners N.v.t.
Mailadres a.i.liefbroer@vu.nl
Begeleiders prof. dr. R.R. Ganzevoort, VU; dr. E. Olsman, LUMC, AMC en Hospice Bardo
Context onderzoek Promotieonderzoek
Korte omschrijving

Vraagstelling:

De hoofdvraag van dit onderzoek is: Hoe geven cliënten en geestelijk verzorgers vorm aan en hoe ervaren zij interlevensbeschouwelijke ontmoetingen? De deelvragen die in het onderzoek aan bod komen zijn:

1) Wat is interlevensbeschouwelijke zorg in een professionele zorgrelatie? (overzicht van het empirische onderzoek en een conceptuele doordenking van ‘interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging’ aan de hand van literatuuronderzoek)

2) Hoe kijken geestelijk verzorgers tegen interlevensbeschouwelijke zorg aan en wat zijn hun ervaringen hiermee? (Kwantitatief onderzoek)

3) Hoe krijgt interlevensbeschouwelijke geestelijk verzorging vorm in de interactie tussen geestelijk verzorgers en cliënten? (Kwalitatief onderzoek)

4) Wat zijn mogelijkheden en uitdagingen voor interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging? (Combinatie van voornoemde deelstudies)

Doelstelling:

Het doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen over hoe geestelijke verzorging eruit ziet wanneer de zorgverlener en de cliënt / patiënt / gesprekpartner verschillende levensbeschouwelijke oriëntaties hebben.

Methode:

-Literatuuronderzoek: a.d.h.v. een systematische review.

-Kwantitatief onderzoek: op basis van een vragenlijstonderzoek onder geestelijk verzorgers in Nederland, verspreid via de VGVZ en diensten geestelijke verzorging van de ministeries van Defensie en Justitie (n=208).

-Kwalitatief onderzoek: op basis van observaties, interviews en/of focusgroepen; de precieze invulling nog te bepalen.

Fase:

De systematische review is uitgevoerd en gepubliceerd (zie publicatie hieronder). Aan de kwantitatieve studie en de conceptuele doordenking van ‘interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging’ wordt momenteel gewerkt. Later in 2017 zal het kwalitatieve deelonderzoek van start gaan.

Verwachte resultaten:

We hopen dat de resultaten van dit onderzoek a) zullen bijdragen aan de kennis over interlevensbeschouwelijke ontmoetingen in zorgrelaties en b) geestelijk verzorgers en andere zorgverleners inzichten zullen bieden voor het verlenen van geestelijk zorg aan een levensbeschouwelijk diverse groep cliënten / patiënten / gesprekspartners.

Type onderzoek Literatuuronderzoek en mixed methods: (kwantitatief en kwalitatief) empirisch onderzoek
Discipline Religiewetenschappen, godsdienstpsychologie, praktische theologie
Trefwoorden Geestelijke verzorging; interlevensbeschouwelijk; zorgverleners; zorgontvangers; empirisch onderzoek
Website https://research.vu.nl/en/persons/anke-i-liefbroer
Publicaties Liefbroer, A.I., Olsman, E., Ganzevoort, R.R. & Van Etten-Jamaludin, F.S. (2017). Interfaith Spiritual Care: A Systematic Review. Journal of Religion and Health. doi:10.1007/s10943-017-0369-1
Lopend of afgerond Lopend onderzoek, geplande afronding eind 2019 / begin 2020
Datum indiening of aanpassing 29 maart 2017
Contactpersoon N.v.t.
Betrokkenheid VGVZ De VGVZ is betrokken bij dit project middels de verspreiding van het vragenlijstonderzoek onder haar leden. Daarnaast heeft het bestuur van de VGVZ in 2016 een toekenning voor dit project gegeven uit het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

 

24 mei, 2017|

4 50 Geestelijke verzorging in de Verenigde Staten

5 juni, 2018|